V? d? án Condotel Furama

Condotel furama là c?n h? bi?n t?t nh?t t?i ?à n?ng hi?n nay ?? ??u t?. Condotel furama ?à N?ngT?a l?c trên ??u tuy?n ???ng 5 sao, n?m tr?n trong qu?n th? 32 hecta, v?i 1 km ???ng b? bi?n riêng bi?t và vô cùng xinh ??p t?i khu c?n h? bi?n Furama ?à n?ng, c?n h? Ariyana furama condotel h?i t?  nhi?u y?u t? h?p d?n ?? ??u t?

D? án c?n h? Furama – Condotel Ariyana Da nang and Suite thu?c t?p ?oàn tài chính bao g?m Vietject Air, HDBank, Furama Resort….  C?n h? Furama – Condotel Ariyana Da nang là m?t h? th?ng c?n h? khách s?n Furama ???c xây d?ng, qu?n lư và v?n hành b?i nhà qu?n lư Furama Resort, ??n v? hàng ??u trong l?nh v?c du l?ch, khách s?n và khai thác ngu?n khách , cùng v?i Ana Mandara(Nha Trang), An Lâm Ninh Vân Bay (Nha Trang),Resort Phú Qu?c… c?n h? Furama s? là m?t s?n ph?m thu hút khách ??u t? c?ng nh? l?u trú

Can ho furama

C?n h? Furama – Condotel Ariyana Da nang and Suite v?i qui mô 1, 000 c?n h? g?m 2 block cao 18 t?ng, trên t?ng di?n tích 8,000 m2 v?i giá bán vô cùng h?p d?n : ch? h?n 2 t?/c?n. Condotel Ariyana Da nang Resort and Suite  là c?n h? bi?n ?áng ??u t? nh?t hi?n nay

S? h?u c?n h? ABRS ??ng ngh?a vi?c ??u t? m?t B?S mà ch? vài b??c chân là ??n bi?n , m?t vài phút là ??n thành ph?, và t?n h??ng t?t c? nét ??p v?n hóa c?a r?t nhi?u di s?n Th? Gi?i : Hu?, Hôi An, M? S?n… Giá tr? c?n h? ???c t?ng lên trong  t?ng kho?ng cách và v? trí

Tag: Can ho Furama, Condotel Ariyana Da nang, Condotel Da nang, Can ho bien Furama, Condotel ?à N?ng, Condotel Ariyana